شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌های تربیت و آموزش نیروهای مسلح در حوزه کاربردی و مهارتی(۲)

مقاله دوم موضوع : شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌های تربیت و آموزش نیروهای مسلح در حوزه کاربردی و مهارتی(۲) مقدمه  : آموزش برای نیروهای مسلح یک فریضه و اصل مهم است که می تواند برای یک فرد نظامی در کنار دیگر واجبات دینی قرار گیرد، می توان گفت آموزش پایه و اساس نظامی گری … ادامه خواندن شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌های تربیت و آموزش نیروهای مسلح در حوزه کاربردی و مهارتی(۲)