ساز و کارهای توسعه مهارت محوری در آموزش های نیروهای مسلح

ساز و کارهای توسعه مهارت محوری در آموزش های نیروهای مسلح ساز و کارهای توسعه مهارت محوری در آموزش های نیروهای مسلح مقدمه در مسیر انتقال به شرایط نوین و متغیر فن آوریهای جدید صنعتی بنیان های فلسفی، علمی، فرهنگی، پست اجتماعی و اقتصادی جوامع، دچار دگرگونی هایی خواهند شد و جوامع بشری در عمل … ادامه خواندن ساز و کارهای توسعه مهارت محوری در آموزش های نیروهای مسلح

RIAL 56,000