کاربر گرامی  خوش آمدید ... 
 • نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  چکیده
  در دهه های اخیر توجه به پیامدها و نتایج معنویت در بین کارکنان سازمان ها از جمله سازمان های نظامی افزایش
  یافته است. از جمله حوزه های تأثیرگذار بالا بودن معنویت، افزایش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان می باشد.
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش معنویت در انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام
  پذیرفته است.
  مواد و رو شها: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و حجم نمونه پژوهش شامل تعداد ۳۹۰ نفر از کارکنان نیروهای
  مسلح می باشد که به روش نمون هگیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد هاند. این پژوهش در سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفته
  و برای انداز هگیری معنویت کارکنان از مقیاس پایدمونت استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته برای
  گردآوری اطلاعات استفاده شده و به منظور تعیین اعتبار از اعتبار صوری و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای
  کرونباخ و بازآزمایی استفاده و جهت آزمون فرضی هها از آزمون های آماری ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن و رگرسیون
  چند متغیره استفاده گردیده است.

  References
  ۱- Mohamadyanfar M. Study Variables Influence The Behavior Of
  Military Personnel With An Approach To Spirituality. 2nd ed.
  Tehran: Publishing Noven; 2005.
  ۲- Azmmodeh N. [Relationship between religious orientation
  and happiness stubbornly Shahid Beheshti university]. Tehran:
  Publishing Rahean; 2004.
  ۳- Allport G, Roos M. Personal religious orientatalon and perjudice.
  ۲nd ed. Alava: wilkendy; 2009.
  ۴- Conner K, Davidson G. Devolopement of a new scale: the conner
  daviodson reselenece. deprersion andanxiety. sovadino: Conove;
  ۲۰۰۳٫
  ۵- Neal A, Bennett R. Description and measurement. 1st ed. Salvader:
  Sisvan; 2007.
  ۶- Krishnakumar E. The holy spirit questionerre. Avalibie from
  rosemed school of Biola university. 3rd ed. New Dehli Amanya;
  ۱۹۹۴٫
  ۷- Ataey M. [The impact of organizational culture on the effectiveness
  of Razi institute. 2nd ed. Tehran: Tarbiat Modarres University;
  ۲۰۰۴٫
  Moghimi S. [Organization and management]. 2nd ed. Tehran

  قابل کپی به فایل ورد
  قیمت : ۲۰۰۰ تومان

  رایگان – خرید

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

آخرین مقالات